Blogs: Decorate your home
Aanbevolen: Picknicktafel E-woodproducts, de houthandel in Vlaanderen voor Tuinhout, Picknicktafel, biertafels, tuinbanken en andere tuinmeubelen www.e-woodproducts.be
 Steenkorven Tielen  thumbnail

Steenkorven Tielen

Published Apr 26, 23
10 min read

Steenkorven Giardino

nl derden dienen te worden betrokken; Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden; Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

compleetbuiten. nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan; Alle offertes van compleetbuiten.

Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is; Een aanbod van een Klant als genoemd in artikel 3. 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; 1. De Klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen 2. thuisverpleging sandy.nl via de elektronische weg verzonden en door compleetbuiten. nl ontvangen; Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging en/of factuur aan de klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres; Klant en compleetbuiten. nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

De elektronische bestanden van compleetbuiten. nl zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs; Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail via de webwinkel van compleetbuiten. nl verstrekt en opgaven etc. thuisverpleging sandy. met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Steenkorven Waasmunster

Compleetbuiten. nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen; De klant is de prijs verschuldigd die compleetbuiten. nl in haar orderbevestiging of factuur aan haar mededeelt. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door compleetbuiten. nl worden gecorrigeerd; Alle aanbiedingen in de webwinkel van compleetbuiten.

compleetbuiten. nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden; Compleetbuiten. nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat; Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is compleetbuiten.

De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij compleetbuiten. nl anders aangeeft; Bezorgkosten voor bestellingen van compleetbuiten. nl kunnen verschillend zijn per merk, product of productgroep. De bezorgkosten worden echter duidelijk in de webwinkel incl. BTW. weergegeven. thuisverpleging sandy. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd standaard binnen 7 werkdagen (veelal binnen 5 werkdagen) mits voorradig in ons magazijn of bij fabrikant.

Compleetbuiten. nl streeft erna vertraging binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden; Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en pas nadat de betaling heeft plaatsgevonden; De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het opgeven van een afleverplaats die voor compleetbuiten.

De uiteindelijke afleverplaats is te allen tijde ter beoordeling voorbehouden aan compleetbuiten. nl of ingeschakelde derden (transporteur/chauffeur) en ingegeven door de mogelijkheden in termen van ruimte en techniek. De wijze van uitvoering/transport staat duidelijk vermeld in de webwinkel van compleetbuiten. nl, en geldt als richtlijn voor de opgave van een bereikbare afleverplaats door de klant; Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het de producten betreft, over op de klant; Compleetbuiten.

Steenkorven Antwerpen

Compleetbuiten. nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 1. De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 2. Na het sluiten van de overeenkomst compleetbuiten. nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; 3.

nl kan worden verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen; Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van compleetbuiten. nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien compleetbuiten. nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst; Indien compleetbuiten.Klant is te allen tijde verantwoordelijk om een afleverplaats op te geven die voor compleetbuiten. nl of ingeschakelde derden voor levering bereikbaar is in relatie tot de bestelde producten. De uiteindelijk afleverplaats is te allen tijde ter beoordeling voorbehouden aan compleetbuiten. nl of derden (transporteur/chauffeur) en ingegeven door de mogelijkheden in termen van ruimte en techniek.

nl, en geldt als richtlijn voor de opgave van een bereikbare afleverplaats door de klant. Compleetbuiten. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt; Onder de overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop compleetbuiten - thuisverpleging sandy.

nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf compleetbuiten. nl of van derden inbegrepen - thuisverpleging sandy. compleetbuiten. nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat compleetbuiten. nl zijn verbintenis had moeten nakomen; Compleetbuiten.

Steenkorven Zedelgem

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij. Bestellingen kunnen (vooralsnog) op de volgende wijze worden betaald; 1. i, DEAL; 2. Vooraf overmaken;2. Levering van de producten vindt plaats nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

nl in het kader overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van compleetbuiten (thuisverpleging sandy). nl totdat de Klant alle verplichtingen uit de met compleetbuiten. nl gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen; Door compleetbuiten. nl geleverde zaken, die ingevolge lid 9. 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

nl daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen; Voor het geval compleetbuiten. nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan compleetbuiten. nl en de door compleetbuiten. nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van compleetbuiten - thuisverpleging sandy.

De door compleetbuiten. nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd; Voor alle producten welke door compleetbuiten. nl worden geleverd en door derden worden geproduceerd gelden de garantietermijnen zoals die door de producent worden gegeven.

Wij staan in voor de garantie en conformiteit zoals de wet deze beidt. Daarnaast geldt in ieder geval altijd de extra service van fabrieksgarantie (dit termijn kan in sommige gevallen langer zijn dan wettelijk vastgesteld), maar deze beperkt de wettelijk garantie niet; Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van compleetbuiten (thuisverpleging sandy).

Steenkorven 10 Cm Breed

De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar compleetbuiten. nl geen invloed op kan uitoefenen; De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij hoort de Klant te onderzoeken op kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

nl te worden gemeld - thuisverpleging sandy. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat compleetbuiten. nl in staat is adequaat te reageren. De Klant dient compleetbuiten. nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken; Reeds verwerkte materialen kunnen niet meer gereclameerd worden; Indien de Klant meer producten heeft geaccepteerd dan besteld dan houdt compleetbuiten.

De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken; Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling; Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal compleetbuiten.

nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan compleetbuiten. nl te retourneren en de eigendom daarover aan compleetbuiten. nl te verschaffen, tenzij compleetbuiten (thuisverpleging sandy). nl anders aangeeft; Indien bij het ontvangst van de materialen of tijdens de verwerking een gebrek niet waarneembaar is, dan dient u na constatering van de klacht deze per direct aan compleetbuiten.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is dan zal compleetbuiten. nl met een passende oplossing komen. Deze oplossing kan nooit verder gaan dan levering van de materialen zelf ter vervanging van het gebrekkige materiaal; Witte uitslag bij betonproducten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlak afzet.

Steenkorven Zelf Plaatsen

Sommige bestratingsproducten zijn extra gevoelig voor witte uitslag, bij met name zwarte en rode betontegels komt het veel voor. Door belasting en contact met licht zal de witte uitslag, vrijwel altijd, na verloop van tijd vanzelf verdwijnen, ook is het oppervlak te behandelen met een speciaal middel om het proces te versnellen.Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met compleetbuiten. nl te ontbinden. Vervolgens dient de Klant, de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van deze bevestiging aan ons te retourneren.

1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) middels ons daarvoor bestemde aan compleetbuiten. nl te melden. De Klant dient het product, na overleg met compleetbuiten. nl, te sturen naar een door compleetbuiten. nl vastgesteld retouradres. De Klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen; Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met compleetbuiten.

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

1 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal compleetbuiten. nl het volledige orderbedrag binnen 5 (vijf) werkdagen nadat compleetbuiten. nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen; Compleetbuiten. nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door schuld van de Klant is beschadigd of niet in de originele verpakking wordt aangeboden; Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van compleetbuiten.

nl de klant hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. compleetbuiten. nl heeft het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant te betalen bedrag in te houden; Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door compleetbuiten - thuisverpleging sandy. nl alleen worden uitgesloten indien compleetbuiten.

Plaatsen Van Steenkorven

die door compleetbuiten. nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;2. die duidelijk van persoonlijke aard zijn; 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4. die snel kunnen bederven of verouderen; 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop compleetbuiten. nl geen invloed heeft.

De klant dient het/de product(en), na overleg met compleetbuiten. nl terug te zenden naar een door compleetbuiten. nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten en het risico voor verzending te dragen. Indien compleetbuiten. nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld; compleetbuiten.

Latest Posts

Huis Inrichten App Gratis

Published Jan 24, 24
7 min read

Kunstgras

Published Jan 23, 24
4 min read